Pilota, txirrindularitza eta herri kirolak

SAKANAKO TXIRRINDULARITZA, PILOTA ETA HERRI KIROL ESKOLEI DIRU-LAGUNTZEN DEIALDIA. 2018. URTEA

1.- Lehenengoa: helburua

1.- Deialdi honen helburua Sakanako Pilota, Txirrindularitza eta herri kirol eskolek dauzkaten gastuetan laguntzea da. Horretarako Sakanako Mankomunitateak kirol aurrekontutik honako partida hauek erabiliko ditu:

Txirrindularitza eskolak 1800€

Pilota eskolak 2400€

Herri kirol eskolak 1300€

GUZTIRA 5500€

Oinarriok arautzen dituzten diru-laguntzak aurrekontu erabilgarriaren araberakoak izanen dira.

1.2.- Deialdi hau Sakanako kirol elkarteek dauzkaten gastuetan laguntzera mugatuko da.

2.- Bigarrena: bete beharreko baldintzak

2.1.- Kirol elkartea Sakanakoa izatea.

2.2.- Kadete mailarako kirolariak parte hartzea jarduera horretan, Izen abizenak, herria eta kategoria (kadeteak barne).

2.3.- Kirol elkartea txirrindularitza, pilota edo herri kiroletakoa izatea.

2.4. Emakumeen partaidetza kontuan izango da.

3.- Hirugarrena: aurkeztu beharreko dokumentazioa:

3.1. Eskaera orria guztiz betea.

3.2. Taldearen partaideak kadeteraino (barne).

3.3. Monitoreen izenak eta entrenamendu egutegiak eta ordutegiak.

3.4. Balantze ekonomikoa: gastuak eta sarrerak. Zerrendatu. Mankomunitateak aukera izango du fakturak eskatzeko edozein kasutan.

3.5. Euskara

Monitoreak euskaldunak izatean.

Euskararen erabilpena entrenamenduetan.

Euskararen erabilpena karteletan, eta zabaltzen diren bestelako dokumentazioetan (adibideak gaineratu behar dira).

3.6. Begiraleek egindako trebakuntza ikastaroaren ziurtagiria (zehaztu formakuntza)

3.7. Txapelketetako gastuak (bakarrik pilota)

3.8. Emakumeen presentzia taldean

Zehaztu kirolari neska eta mutilen zerrenda

Zehaztu monitore edo entrenatzaile neska eta mutilen zerrenda

Zehaztu juntakide neska eta mutilen zerrenda

*Hauetariko daturen bat falta bada, puntu hori ez da kontuan hartua izango diru- laguntza emateko.

4.- Laugarrena: Aurkeztutako eskabidean egindako okerrak zuzentzea: Balorazio batzordeak, eskatzaileak aurkeztutako dokumentazioan okerrik dagoela edo agiriren bat falta dela ikusten badu, bost egun emango zaizkio eskatzaileari akatsak zuzentzeko edo agiriak osatzeko. Epe hori igaro eta akatsa zuzendu edo agiriak osatu ez badira, eskatzaileak eskaeran atzera egin duela ulertuko da.

5.- Bostgarrena: Diru-laguntzak emateko erabiliko den baremoa honako hau izanen da:

5.1.%25 talde guztien artean berdin

5.2. %20 partaideak: partaide kopurua.

5.3. %10 begiraleak: begiraleak daukaten kostua. (Pilotan %5)

5.4. %10 euskara: euskararen erabilpena kirol elkartearen funtzionamenduan eta saioetan.

5.5. %10 materiala: materialean izan diren gastuak

5.6. %10 monitoreak egindako trebakuntza ikastaroak

5.7. BAKARRIK PILOTAN; % 5 txapelketeta antolaketa gastuak (publizitatea, materiala, sariak,…).

5.8. %15 Emakumeen presentzia taldean

6.- Seigarrena: Balorazio batzordea:

Kirol zerbitzuko teknikariek aztertu eta baloratuko dituzte aurkeztutako eskabideak.

7.- Zazpigarrena: Eskaerak aurkezteko lekua: dokumentazioa Sakanako Mankomunitateko erregistro orokorrean aurkeztu behar dira:

Sakanako Mankomunitatea

Kirol Zerbitzua

Uriz 32

31830 Lakuntza

Telefonoa: 948 464866

E-posta: kirolak@sakana-mank.eus

8.- Zortzigarrena: Eskabideak aurkezteko epea:

2018ko abenduaren 12an amaituko da.

9.- Bederatzigarrena: Diru- laguntzaren jakinarazpena:

Sakanako Mankomunitateko lehendakariak dagokion ebazpena egin eta jakinaraziko du Herri Administrazioaren Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidearen azaroaren 26ko 30/1992 Legearen 58 eta 59. artikuluek agitutakoarekin bat 2019ko urtarrilaren 31a baino lehen, jasotzailearen zerrenda eta zenbatekoak adieraziz; onartu gabekorik baleude, berauen berri ere bertan emango da zergatiekin batera.

10.- Hamargarrena: Bateragarritasuna:

Deialdi honetako diru- laguntzak bateragarriak dira beste erakunde publiko zein pribatuk helburu berberaz emandakoekin, betiere gain- finantzaketarik gertatzen ez bada.

11.- Hamaikagarrena: Datuen babesa:

Datu Pertsonalak Babesteko 1999ko abenduaren 13ko Lege Organikoan xedatutakoarekin bat, jakitera ematen dizugu ikasgelaz kanpoko ekintzak egitea helburu duten diru-laguntzak emateko jasotako datuak Sakanako Mankomunitatea jabe duen fitxategi automatizatu batean bildu ahal izanen direla. Halaber, jakitera ematen dizugu baduzula datu horiek eskuratu, aldatu, baliogabetu eta horien kontra egiteko eskubidea. Halako eskubidea gauzatzeko, Sakanako Mankomunitateko erregistro orokorrera jo behar duzu (Uriz 32- 31830 Lakuntza).

12.- Hamabigarrena: Errekurtsoak.

Deialdi honen, oinarri hauen eta horiek betearazteko har daitezkeen administrazio ebazpenen aurka, ondoko errekurtsoak aurkezten ahalko dira:

  • Berraztertzeko errekurtsoa, administrazio egintzaren egile den organoari zuzendua. Errekurritzen den egintza jakinarazi edo, bestela, argitara eman eta biharamunetik aitzina hilabeteko epean.

  • Gora jotzeko errekurtsoa, Nafarroako Administrazio Auzitegiari zuzendua, hilabeteko epean, errekurritzen den egintza jakinarazi edo argitaratu eta hortik aitzina.

  • Administrazioarekiko auzi-errekurtsoa, Administrazioekiko auzien Epaitegiari zuzendua, bi hilabeteko epean. Epe hori errekurritzen den egintza jakinarazi edo argitaratu eta biharamunetik aitzina kontatuko da.

SAKANAKO MANKOMUNITATEKO KIROL ZERBITZUA

Dirulaguntzen PDFa txirrindularitza, pilota, herri kirolak

-Eskaera orria