Sakanako Mankomunitatea


Pilota, txirrindularitza eta herri kirolak

Sakanako txirrindularitza, pilota eta herri kirol eskolei diru-laguntzen deialdia. 2020. Urtea

 

1.- Lehenengoa: helburua

1.- Deialdi honen helburua Sakanako Pilota, Txirrindularitza eta herri kirol eskolek dauzkaten gastuetan laguntzea da. Horretarako Sakanako Mankomunitateak kirol aurrekontutik honako partida hauek erabiliko ditu:

Txirrindularitza eskolak                        1800€

Pilota eskolak                         2400€

Herri kirol eskolak                    1300€

GUZTIRA                                  5500€

Oinarriok arautzen dituzten diru-laguntzak aurrekontu erabilgarriaren araberakoak izanen dira.

1.2.- Deialdi hau Sakanako kirol elkarteek dauzkaten gastuetan laguntzera mugatuko da.

 

2.- Bigarrena: bete beharreko baldintzak

2.1.- Kirol elkartea Sakanakoa izatea.

2.2.- Kadete mailarako kirolariak parte hartzea jarduera horretan, Izen abizenak, herria eta kategoria (kadeteak barne).

2.3.- Kirol elkartea txirrindularitza, pilota edo herri kiroletakoa izatea.

2.4. Emakumeen partaidetza kontuan izango da.

 

3.- Hirugarrena: aurkeztu beharreko dokumentazioa:

3.1. Eskaera orria guztiz betea.

3.2. Taldearen partaideak kadeteraino (barne).

3.3. Monitoreen izenak eta entrenamendu egutegiak eta ordutegiak.

3.4. Balantze ekonomikoa: gastuak eta sarrerak. Zerrendatu. Mankomunitateak aukera izango du fakturak eskatzeko edozein kasutan.

3.5. Euskara

Monitoreak euskaldunak izatean.

Euskararen erabilpena entrenamenduetan.

Euskararen erabilpena karteletan, eta zabaltzen diren bestelako dokumentazioetan (adibideak gaineratu behar dira).

3.6. Begiraleek egindako trebakuntza ikastaroaren ziurtagiria (zehaztu formakuntza)

3.7. Txapelketetako gastuak (bakarrik pilota)

3.8. Emakumeen presentzia taldean

Zehaztu kirolari neska eta mutilen zerrenda

Zehaztu monitore edo entrenatzaile neska eta mutilen zerrenda

Zehaztu juntakide neska eta mutilen zerrenda

*Hauetariko daturen bat falta bada, puntu hori ez da kontuan hartua izango diru- laguntza emateko.

 

 

4.- Laugarrena: Aurkeztutako eskabidean egindako okerrak zuzentzea: Balorazio batzordeak, eskatzaileak aurkeztutako dokumentazioan okerrik dagoela edo agiriren bat falta dela ikusten badu, bost egun emango zaizkio eskatzaileari akatsak zuzentzeko edo agiriak osatzeko. Epe hori igaro eta akatsa zuzendu edo agiriak osatu ez badira, eskatzaileak eskaeran atzera egin duela ulertuko da.

 

5.- Bostgarrena: Diru-laguntzak emateko erabiliko den baremoa honako hau izanen da:

5.1.%25 talde guztien artean berdin

5.2.  %20 partaideak: partaide kopurua.

5.3.  %10 begiraleak: begiraleak daukaten kostua. (Pilotan %5)

5.4.  %10 euskara: euskararen erabilpena kirol elkartearen funtzionamenduan eta saioetan.

5.5.  %10 materiala: materialean izan diren gastuak

5.6.  %10 monitoreak egindako trebakuntza ikastaroak

5.7. BAKARRIK PILOTAN; % 5 txapelketeta antolaketa gastuak (publizitatea, materiala, sariak,…).

5.8. %15 Emakumeen presentzia taldean

 

6.- Seigarrena: Balorazio batzordea:

Kirol zerbitzuko teknikariek aztertu eta baloratuko dituzte aurkeztutako eskabideak.

 

7.- Zazpigarrena: Eskaerak aurkezteko lekua: dokumentazioa Sakanako Mankomunitateko erregistro orokorrean aurkeztu behar dira:

Sakanako Mankomunitatea

Kirol Zerbitzua

Uriz 32

31830 Lakuntza

Telefonoa: 948 464866

E-posta: kirolak@sakana-mank.eus

 

8.- Zortzigarrena: Eskabideak aurkezteko epea:

2020ko abenduaren 11an amaituko da.

 

9.- Bederatzigarrena: Diru- laguntzaren jakinarazpena:

Sakanako Mankomunitateko lehendakariak dagokion ebazpena egin eta jakinaraziko du Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidea arautzen duen urriaren 1eko 39/2015 Legearen 40. artikuluak eta argitaratutako hurrengoekin bat 2021eko urtarrilaren 31a baino lehen, jasotzailearen zerrenda eta zenbatekoak adieraziz; onartu gabekorik baleude, berauen berri ere bertan emango da zergatiekin batera.

 

10.- Hamargarrena: Bateragarritasuna:

Deialdi honetako diru- laguntzak bateragarriak dira beste erakunde publiko zein pribatuk helburu berberaz emandakoekin, betiere gain- finantzaketarik gertatzen ez bada.

 

11.- Hamaikagarrena: Datuen babesa:

Sakanako Mankomunitateak, datuen tratamenduaren erantzule bezala, zure datu pertsonalak prozedura honetan aurreikusitako helburuetarako erabiliko direla jakinarazten dizu, zure onarpenean oinarrituta. Datu hauek ez zaizkie hirugarrenei lagako, legezko betebeharra salbu. Datuak gordeko dira helburuak betetzeko beharrezko epean, eta helburu horietatik ondorioztatu daitezkeen gainerako ekintzak  burutzeko (erantzukizunak determinatzeko adibidez). Datuak Europar Batasuneko apirilaren 27ko 2016/679 Erregelamenduan eta abenduaren 5eko 3/2018 Lege Organikoan, Datu Pertsonalak Babesteari eta eskubide digitalak bermatzeari buruzkoan xedatutakoarekin bat tratatuko dira. Halaber, jakitera ematen dizugu baduzula datu horiek eskuratu, aldatu, baliogabetu eta horien kontra egiteko eskubidea. Halako eskubidea gauzatzeko, Sakanako Mankomunitateko erregistro orokorrera jo behar duzu (Uriz 32- 31830 Lakuntza). Zure eskaera aintzat hartua ez bada, Datuen Babeseko Espainiar Agentziaren aurrean erreklamazioa aurkez dezakezu.

 

12.- Hamabigarrena: Errekurtsoak.

Deialdi honen, oinarri hauen eta horiek betearazteko har daitezkeen administrazio ebazpenen aurka, ondoko errekurtsoak aurkezten ahalko dira:

  • Berraztertzeko errekurtsoa, administrazio egintzaren egile den organoari zuzendua. Errekurritzen den egintza jakinarazi edo, bestela, argitara eman eta biharamunetik aitzina hilabeteko epean.
  • Gora jotzeko errekurtsoa, Nafarroako Administrazio Auzitegiari zuzendua, hilabeteko epean, errekurritzen den egintza jakinarazi edo argitaratu eta hortik aitzina.
  • Administrazioarekiko auzi-errekurtsoa, Administrazioekiko auzien Epaitegiari zuzendua, bi hilabeteko epean. Epe hori errekurritzen den egintza jakinarazi edo argitaratu eta biharamunetik aitzina kontatuko da.

Eskaera orria: kirol taldeak